ERA AKC5K+KE | AP-Kompaktzählerverteiler AKC5K+KE | Regro