OBO 5093625 | PV Kombiableiter V50 3-polig für PV-Anlagen + FS 600V DC | Regro