Gira 2265005 | Hygrostat 230 V System 55 Schwarz m | Regro