Devi 89300024 | Heizelement DEVIdry 100 3 m² 240 W 230V | Regro