Gira 0659005 | Abd. Bajonett Lichtsignal System 55 Schwarz m | Regro